Stanovy občanského sdružení „Tři habry“


Čl. 1. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení

Název sdružení je: „Tři habry“ (dále jen „sdružení”). Sídlem sdružení je Vysoký Újezd. Adresa: Vysoký Újezd č. 5, PSČ 267 16. Sdružení působí na území České republiky, převážně v mikroregionu Český kras - Pláně. Sdružení se nečlení na organizační jednotky. Charakter sdružení: občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.

Čl. 2. Cíle činnosti

Ochrana přírody a kulturních památek:
- evidence a sledování stavu přírodních a kulturních památek v daném regionu;
- jednání s kompetentními orgány a organizacemi, aby se podílely na péči o ně;
- vlastní fyzická práce členů sdružení při údržbě přírodních a kulturních památek.

Čl. 3. Členství ve sdružení

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let i osoba právnická. Přihlášku k členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení. Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení, dále rozhodnutím členského shromáždění o vyloučení, úmrtím, zánikem právnické osoby - člena sdružení, zánikem sdružení. Člen má právo účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován, účastnit se členského shromáždění, volit orgány sdružení a být do nich volen, předkládat návrhy a připomínky k činnosti sdružení, používat logo sdružení. Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.

Čl. 4. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
             - členské shromáždění,
     - výbor sdružení.

Čl. 5. Členské shromáždění

Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení; schází se podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členské shromáždění je svoláváno výborem sdružení. Členské shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Členské shromáždění přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (s výjimkou schvalování stanov, jejich změn a rozhodnutí o zániku sdružení - k tomu je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení).
Dále členské shromáždění:
     - volí výbor sdružení;
     - schvaluje zprávu o hospodaření za minulé období;
     - přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
     - určuje činnost pro další období.

Čl. 6. Výbor a předseda sdružení

Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými shromážděními. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení na nejbližší schůzi projedná záležitost, požádá-li o to člen sdružení, a připravuje návrhy další činnosti. Statutárním orgánem sdružení je předseda a místopředseda, kteří jsou oprávněni jednat samostatně.

Čl. 7. Zásady hospodaření

Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy jsou dary a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje sdružení jsou určeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s těmito stanovami. Hospodář sdružení vede evidenci hospodaření.

Čl. 8. Zánik sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek předán na základě rozhodnutí členského shromáždění vhodné instituci (obecní úřad, farní úřad) na údržbu kulturně historické a přírodní památky „Tři habry“.